นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ของ บริษัท แอช เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “ASH” หรือ บริษัท”) บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับเรา

ASH ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างมาก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของท่าน และเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องมีความเข้าใจเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและระเบียบปฏิบัติในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตลอดจนให้ความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าในท้ายที่สุดแล้ว ท่านจะสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา ASH จึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และ บริษัทจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับ ASH เท่านั้น

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด หรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงและให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  บริษัทอาจอาศัย (1) ฐานทางสัญญาในการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) หน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งท่านรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนการรับประกันสินค้า การส่งสินค้าเพื่อเคลม การขายหรือการให้บริการการบำรุงรักษาสินค้า และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ของบริษัท การเสนอขายสินค้าของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ / ทางโทรศัพท์ / ทางข้อความผ่านทางมือถือเท่านั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้
  ท่านรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้เท่านั้น
  • ชื่อ นามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • วันเดือนปีเกิด
  • เพศ
  • ที่อยู่ 
  • อีเมล์
  • เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง
  • Social Media application ID อาทิเช่น ชื่อบัญชี Facebook / Line ID เป็นต้น 
  • หมายเลขบัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลทางการเงิน

ท่านจะต้องให้ข้อมูลแก่บริษัท ผ่านระบบเว็บไซต์ หรือตัวแทนของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นของบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ท่านจะต้องทำการอัพเดทผ่านระบบเว็บไซต์ หรือแจ้งกับตัวแทนบริษัท

หากท่านสมัครเพื่อใช้งาน ออนไลน์ช้อปปิ้ง โดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือบัญชี Google บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเป็นการภายในหรือส่งต่อให้กับบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการภายนอก เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อของท่านผ่านระบบอีคอมเมอร์ส
 • เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าผ่านระบบอีคอมเมอร์สหรือตัวแทนจากบริษัทเป็นผู้นำข้อมูลเข้าระบบให้
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมอร์ส
 • เพื่อออกใบกำกับภาษีเมื่อท่านซื้อสินค้า
 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลหรือระบบภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลของท่าน
 • เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมอร์สหรือระบบออนไลน์
 • เพื่อพัฒนาระบบการปรับแต่งการแสดงผลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการประกันตัวสินค้าเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
 • เพื่อให้บริการการขายหรือการให้บริการการบำรุงรักษาสินค้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอะไหล่ แก่ท่าน
 • เพื่อดำเนินการด้านการส่งสินค้าเพื่อเคลม ซึ่งอาจมีการส่งต่อแก่บุคคลหรือบริษัทภายนอกเพื่อดำเนินการด้านการเคลมสินค้า
 • เพื่อการจัดเก็บประวัติการซื้อสินค้า อันเป็นประโยชน์แก่ท่านในการร้องขอข้อมูลการซื้อเมื่อจำเป็น
 • เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อจัดส่งข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่าน รวมถึงข้อมูลด้านสินค้าและบริการ

เพื่อการมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะข้อมูล (Data Analytics) เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับ และผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความพึงพอใจ เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของท่าน และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของ ASH และบริษัทในเครือ ซึ่งไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับบริษัท หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์สหรือผู้แทนที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทเป็นผู้นำเข้าข้อมูล บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการบริษัท หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบริษัทหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด บริษัทอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัท สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ กับท่านให้สำเร็จ การจัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน การจัดการความสัมพันธ์อื่นๆ กับท่าน แผนกการตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งการร้องขออื่นๆ ที่บริษัท ห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบริษัทจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

บริษัทไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

การถอนความยินยอมของท่าน

ท่านรับทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลตามนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดโดยการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สามารถเลือก ยกเลิกข่าวสาร โดยการส่งคำขอมาที่อีเมล์ dpo@ash-asia.com

โดยท่านยังรับทราบอีกว่าเมื่อท่านได้ดำเนินการถอนความยินยอมแล้ว ท่านจะได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

 • ท่านจะไม่สามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ มีเพียงสิทธิ์การเยี่ยมชมสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้นรวมถึงการซื้อสินค้าไม่สามารถใช้บริการสะสมคะแนนเพื่อแลกส่วนลด ไม่สามารถรับบริการใบเสร็จรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่สามารถเก็บประวัติการซื้อสินค้ากับเราได้
 • ท่านจะไม่สามาถรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงการประชาสัมพันธ์ใดๆ จากบริษัทได้

โดยที่ ท่านยังได้ตกลงยอมรับซึ่งผลแห่งการถอนความยินยอมนั้นทั้งสิ้น

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านมีสิทธิดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้โดยผ่านระบบออนไลน์หรือโดยผู้มีสิทธิ์ของบริษัทเป็นผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ ท่านอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวกับการกระทำการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลและหรือผู้ประมวลผลข้อมูล

การร้องเรียนและการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและหรือให้ถูกต้อง การคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูล ได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ dpo@ash-asia.com

การบันทึกรายการสำคัญ

เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกำหนดให้สิทธิผู้ควบคุมข้อมูลไว้เป็นเป็นอย่างอื่น ผู้ควบคุมข้อมูลจะบันทึกรายการสำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผิยข้อมูลเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบจากท่านเจ้าของข้อมูลหรือจากหน่วยงานของรัฐ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
 • วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านเจ้าของข้อมูล
 • การปฏิเสธคำขอและการคัดค้านต่างๆ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้ (COOKIES)

บริษัท หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มของบริษัท  บริษัทจะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส
 • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้บริษัท พัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส การบริการและสินค้าที่บริษัท จัดหา เพื่อสามารถให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัท จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัท สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์สสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัท จะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากท่าน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของท่าน (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ท่านจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส หากท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัท ทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้

dpo@ash-asia.com

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ผู้ควบคุมข้อมูลอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ควบคุมข้อมูลจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อให้ท่านได้พิจารณาและดำเนินการยอมรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และหากว่าท่านได้ดำเนินการเพื่อยอมรับนั้นแล้วให้ถือว่านโยบายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วย อนึ่ง ท่านอาจเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีแก้ไขและเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้จากแหล่งที่ผู้ควบคุมข้อมูลจัดแสดงไว้จากช่องทาง 

https://www.ashop.asia/pages/privacy-policy

การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากนโยบายฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในกรุงเทพมหานคร